Program setting ၏အဆင့္မ်ား

၆။ Program setting ၏အဆင့္မ်ား

၁။ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္လာပံု

Programs ေတြကိုတည္ေဆာက္ျပီးတဲ့အခါ program တစ္ခုလံုးရဲ႕အေသးစိတ္ကို စဥ္းစားျပီး
တိက်တဲ့ operations ေတြကိုဆုံးျဖတ္ဖို႕ဆိုတာကမျဖစ္နိုင္ပါဘူး။ဥပမာအေနနဲ့ million နဲ႕ခ်ီတဲ့ Programs မ်ားစြာကိုယူနစ္တစ္ခုခ်င္းစီ Compile လုပ္ၾကည့္ရေအာင္။

အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ coding ေတြကို စာေျကာင္းတစ္ေျကာင္းစီ အေနနဲ ့ အေသးစိတ္ေရးသားဖို့ဆိုတာမျဖစ္နိုင္ပါဘူး။

Programming မွာအေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့လူကေတာ့ဒါကိုေကာင္းေကာင္းနားလည္ပါလိမ့္မယ္။

လက္ေတြ႕မွာေတာ့ Problem တစ္ခုကို ေျဖရွင္းဖို႕အတြက္ Program တစ္ခုေရးသားေတာ့မယ္ဆိုရင္္ပထမဦးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကိုစဥ္းစားရပါမယ္။

ရုတ္တရက္ျဖစ္စဥ္ေတြကိုအစဥ္လိုက္ process ေတြအျဖစ္ေျပာင္းလဲျပီးထပ္ခါထပ္ခါ လုပ္ေဆာင္ဖို႕ အေသးစိတ္တည္ေဆာက္ပါမယ္။

ဒီလိုပံုစံမ်ိုးနဲ့တည္ေဆာက္တာကိုအဆင့္ဆင့္တည္ေဆာက္ျခင္းလို့ေခါ္ပါတယ္။

အေသးစိတ္ကိုေအာက္ပါအတိုင္း၇ုင္းျပထားပါတယ္။

(၁) ပထမအဆင့္

ပထမဦးစြာေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္၂ခ်က္ကပထမအဆင့္မွာတစ္ခုလံုးကိုဘယ္လိုေျဖ၇ုင္း၇တယ္ဆိုတာကိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။

  • လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုအျမန္၇ုာေဖြျပီးေျဖ၇ုင္းျခင္း။
  • လိုအပ္ခ်က္ေတြမွာအစဥ္လိုက္လိုအပ္တာေတြလုပ္ေဆာင္ျခင္း။
  • အစဥ္လိုက္တည္ေဆာက္ျခင္း-ေ၇ြးခ်ယ္တည္ေဆာက္ျခင္း-အထပ္ထပ္တည္ေဆာက္ျခင္း။

အဲ့လိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းေတြရဲ႕ Program လုပ္ေဆာငႏိုင္မႈစြမ္းရည္တစ္ခုခ်င္းစီနဲ့ရွာေဖြျခင္းရလဒ္ကိုရွင္းလင္းေစပါတယ္။

ဒါေျကာင့္လိုအပ္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ေတာ့မယ္ ဆို၇င္လုပ္ရမယ္႕ ပမာဏနဲ့ရလဒ္ အ၇ည္အေသြးကိုညီမ်ွစြာျပုလုပ္၇န္လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီလို လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖစ္ ProgramမွာProblem အျကီးျကီး၇ုိ၇င္လည္းပဲအလိုအေလ်ာက္ေျဖ၇ုင္းသြားပါလိမ့္မယ္။

(၂) ဒုတိယအဆင့္

ွပထမအဆင့္တြင္သိရွိထားတဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားျကား ထဲမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္အားလံုး၇ဲ႕တစ္ခုျပီးတစ္ခုကို ဘယ္လိုျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရမယ္ ဆိုတာကိုအရင္သက္မွတ္ပါတယ္။ ျပီးတာနဲ႕ဘယ္လိုျပင္ဆင္ရမယ္ဆိုတဲ႕ရွာေဖြမႈကိုလုပ္ေဆာင္ပါတယ္။

ဒီအဆင့္တြင္ ၇ုာေဖြမႈက ပထမအဆင့္နဲ့ဆင္တူျပီးေတာ့ေနာက္ထက္အဆင့္ႏွစ္ခုကိုထပ္ေပါင္းထားတာပါ။ အခုေျပာခဲ႕တဲ႕အတိုင္းလုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ဒုတိယစြမ္းေဆာင္ရည္ရွင္းလင္းစြာရွိလာပါ လိမ့္မယ္။

ေနာက္ဆုံအဆင့္ မွာစြမ္းေဆာင္၇ည္မ်ားအေျကာင္းကို၇ုင္းျပခ့ဲတာနဲ့ပတ္သက္ျပီးတတိယအဆင့္ကလည္းပဲဒုတိအဆင့္နဲ႕ဆင္တူပါတယ္။ဒုတိအဆင့္လိုမ်ိဳးကိုအခါခါလုပ္ေဆာင္တာပါ.။
ဒီလိုမ်ိုးနည္းလမ္းနဲ့ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါကေနာက္ဆံုးမွာ Coding အေျကာင္းကိုအေသးစိတ္သိ၇ုိနိုင္ပါတယ္။

၂။ အဆင့္ဆင့္တည္ေဆာက္ျခင္း၏အက်ိုးေက်းဇူး

အဆင့္ဆင့္တည္ေဆာက္ျခင္း၏အက်ိုးေက်းဇူးေတြကိုအသံုးျပုျပီးအဆင့္ဆင့္တည္ေဆာက္ျခင္းနည္းလမ္းကေတာ့ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

(၁) အဓိကျပသနာကိုသိရွိျပီးေတာ့အဲဒိလိုျပသနာရွင္းရန္အဆင့္ေတြကို သတ္မွတ္ျပီးေတာ့စီစစ္ျခင္း။
ေပးထားတဲ့ Subject ကိုခ်က္ခ်င္းသတ္မွတ္ဖို့ဆိုတာမျဖစ္နိုင္ပါဘူး။
ပထမဦးစြာ အက်ဥ္ခ်ံဳး လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုထပ္မံစမ္းသပ္စစ္ေဆးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
(၂) မလိုအပ္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို၇ုင္းလင္းျခင္းျဖင့္သက္မွတ္ထားေသာ ေမ်ွာ္မွန္းထားတဲ့ပမာဏကိုလြယ္္ကူစြာသိရွိႏိုင္ပါတယ္။

ကန့္သတ္ထားတဲ့အဆင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အ၇တည္ေဆာက္ထားတဲ့အဆင့္ေတြနဲ့မသက္ဆိုင္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို၇ုင္းလင္းပစ္ဖို့မလိုအပ္ပါဘူး။အဲ့ဒါေျကာင့္တည္ေဆာက္ထားတဲ့အဆင့္၇ဲ႕သီးျခားျဖစ္တည္မွုကတိုးပြားလာျပီး၇ုာေဖြ၇တာလည္းလြယ္ကူလာပါလိမ့္မယ္။

(၃) အေသးစိတ္္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုေ၇ြ႕ေျပာင္းနိုင္ပါတယ္။

ေလ့လာစမ္းသပ္ထားတဲ့အဆင့္အ၇ပထမအဆင့္အထိေျပာင္းလဲနိုင္ပါတယ္။အဲ့ဒီအတြက္ေျကာင့္မ်ားစြာေသာပစၥည္းနွင့္အ၇ည္အေသြး၇ဲ႕အေ၇းပါမွုတူညီလာျပီးေကာင္းမြန္တဲ့ေလ့လာစမ္းသပ္မွုအဆင့္ေ၇ာက္၇ုိလာပါတယ္။

(၄) ၇ိုး၇ိုး၇ုင္း၇ုင္းျပုလုပ္နိုင္ပါတယ္

အဆင့္ဆင့္တိုးတက္မွုေတြနဲ့၇ိုး၇ုင္းစြာျပုလုပ္ထားတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၇ဲ႕အဆံုးမွာသီးျခားျဖစ္တည္မွုအ၇ည္အေသြးျမင့္တက္လာျပီးနားလည္၇လြယ္ကူလာပါလိမ့္မယ္။
္ေနာက္ဆံုးမွာနားလည္၇လြယ္ကူစြာတည္ေဆာက္ထားတဲ့ Program ေတြကိုေအာက္ပါအတိုင္းအက်ဥ္းခ်ုပ္နိုင္ပါတယ္။
အဆင့္ဆင့္တိုးတက္မွုနွင့္အေျခခံတည္ေဆာက္မွုသံုးခ်က္ကိုသံုးျပီးလုပ္ေဆာင္ပါ။ ့္အေျခခံတည္ေဆာက္မွုသံုးခ်က္ထဲကိုသာ သံုးျပီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့လွ်င္နားလည္ဖို့ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ လြယ္လြယ္ကူကူဖတ္နိုင္၇န္ အဓိက စဥ္း စားျပီး ေတာ့အေျခ ခံတည္ေဆာက္မွုသံုးခ်က္ကုိအသုံးျပဳျပီး အတည္ျပုဖို့အေ၇းျကီးပါတယ္။


Check our Facebook Page!