အေျခခံ function ခြဲထုတ္ျခင္း

၁ဝ။ အေျခခံ function ခြဲထုတ္ျခင္း

၁။ အေျခခံ function ခြဲထုတ္ျခင္း

(၁) အရြယ္အစားတိုင္းတာၿခင္း

Module ၏ size က manage လုပ္ႏိုင္ရမယ့္ size ျဖစ္ရမည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ program ရဲ႕ size က တစ္မ်က္နွာစာျဖစ္ျပီးေတာ့ module ခြဲတဲ႕ ေနရာမွာ အရမ္း ေသးငယ္တဲ့ module ခြဲမယ္ဆုိရင္္လည္း function လုိ႕ ေခၚလို႕မရႏိုင္ပါဘူး။

(၂) Interface ၏ရိုးရွင္းမႈ

အကယ္၍ module ကိုထပ္မံခြဲထုတ္မည္ဆိုလ်ွင္ module ကပိုမိုရိုးရွင္းလာေပမယ့္ interface ကပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာမည့္လားရာရွိပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ module ကိုထိန္းခ်ဳပ္္ရန္တည္ေဆာက္ထားေသာ ဒီဇိုင္းသည္ေနွးေကြးလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ခြဲထုတ္တာတိုလ်ွင္ interface ဒီဇိုင္းသည္အနည္းငယ္သာလိုအပ္ျပီး simple module ၏ function သည္တိုးလာျပီး မူလရည္ရြယ္ခ်က္သည္ေလ်ာ့သြားျဖစ္တယ္။

Input တစ္ခုမွ data တစ္ခု Output တစ္ခုမွ data တစ္ခု လို့ေတြးထားေပမယ့္ လက္ေတြ့မွာေတာ့ data အမ်ားႀကီးသို့ေျပာင္းလဲသြားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားလည္းရွိပါတယ္။ တတ္နိုင္မယ္ဆိုရင္ interface ကို စနစ္ 2 ခုမွ 3 ခုအထိထားသင့္ပါတယ္

(၃) ေပါင္းစပ္ျခင္းအတိုင္းအတာ

module ေတြရဲ့ interface ကိုရိုးရွင္းေအာင္လုပ္မယ္ဆိုလွ်င္ ထို module မ်ား၏အမွီအခိုကင္းမဲ့မႈသည္ျမင့္တက္လာပါလိမ့္မည္။ Module ရဲ့ interface ကိုေပါင္းစပ္ျခင္းအတိုင္းအတာနဲ့ခြဲျခားနိုင္ပါတယ္။ ရလဒ္ကိုေပါင္းစပ္နိုင္နွုန္းနည္းတဲ့ data ေပါင္းစပ္ျခင္းလို့ေတြးထားပါတယ္။

အေႀကာင္းအရာ ေပါင္းစပ္ျခင္း အျခား module မ်ား၏အေၾကာင္းအရာေပါင္းစပ္ျခင္း data မ်ားကိုတိုက္ရိုက္လက္ခံျခင္း
ပူးေပါင္း ေပါင္းစပ္ျခင္း ပံုမွန္ျပင္ပ dataပံုစံ၏ပူးေပါင္းေပါင္းစပ္ျခင္းကိုလက္ခံျခင္း
အျပင္ပိုင္း ေပါင္းစပ္ ပံုမွန္ျပင္ပေပါင္းစပ္ျခင္း data ၏မလိုအပ္သည့္ data မ်ားကိုမွတ္သားျခင္း
ထိန္းခ်ုပ္ ေပါင္းစပ္ျခင္း Module function ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ data မ်ားကိုသယ္ေဆာင္ျခင္း
Stamp ေပါင္းစပ္ျခင္း ေပါင္းစပ္ထားေသာ stamp data structureကိုparameter အျဖစ္ေပးျခင္း
Data ေပါင္းစပ္ျခင္း ေပါင္းစပ္ထားေသာတခုထဲေသာရလဒ္ data ကို parameter အျဖစ္ေပးျခင္း

(၄) အတိုင္းအတာ၏ခိုင္ခ့ံမွု

Module ကိုရိုးရွင္းတဲ့ function တစ္ခုအျဖစ္စီစစ္တာအေကာင္းဆံုးျဖစ္တယ္။ Function အမ်ားႀကီးကို module တစ္ခုအျဖစ္ျပဳလုပ္လိုက္လ်ွင္ function တိုင္းဆက္စပ္မွုရွိဖို့လိုအပ္တယ္။ Module မ်ား၏ဆက္စပ္မွုသည္ module ၏ခိုင္ခံ့မွုဟုသတ္မွတ္နိုင္သည္။ ခိုင္ခံ့မွုျမင့္မားေလ function ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျမင့္မားေလျဖစ္ပါတယ္။

Accidental module ၏ function ၾကားတြင္ ဆက္သြယ္ခ်က္မရွိျခင္း
Logical ရိုးရွင္းသည့္ function အမ်ားအျပားရွိျခင္း
Time လက္ေတြ့က်က် နွင့္ အခ်ိန္ညွိနိုင္တဲ့ function အမ်ားအျပားရွိျခင္း
Procedural Function အမ်ားအျပားကို အစီအစဥ္က်က် လုပ္ေဆာင္နိုင္ျခင္း
Contact manner Function ၾကားရွိ data ဆက္စပ္မႈနွင့္ ျဖစ္စဥ္
Informational Function အမ်ားအျပားရွိသည့္ dataပံုစံတစ္ခုနွင့္ဆက္ဆံျခင္း
Functional Function တစ္ခုတည္းသာရွိျခင္း

Check our Facebook Page!